Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht gaat over relaties tussen gehuwden of samenwonenden, tussen kinderen en hun ouders of tussen broers en zusters.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

 

Artikel 1.

De Jonge Advocatuur | Mediation B.V., hierna te noemen: ‘DJAM’, is een besloten vennootschap, waarin een advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.

Artikel 2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DJAM aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten, uitgebrachte offertes en overige werkzaamheden en al hetgeen die daarvan het gevolg mocht zijn. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DJAM ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 3.

DJAM is, voor zover nodig voor een goede beroepsuitoefening, bevoegd derden in te schakelen. Daarbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Inschakeling van derden, waaraan kosten zijn verbonden, zal slechts plaatsvinden na schriftelijke instemming van de opdrachtgever. DJAM is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid beperken, is DJAM gerechtigd deze aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4.

De opdrachtgever vrijwaart DJAM tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Artikel 5.

Iedere mogelijke aansprakelijkheid van DJAM zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag ter grootte van het over de laatste zes maanden in de betreffende zaak gedeclareerde en betaalde honorarium, met een maximum van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), uitgezonderd dat DJAM geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Iedere mogelijke aansprakelijkheid voor gevolgschade hoe ook genaamd en in welke omvang dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6.

Alle mogelijke aanspraken jegens DJAM vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen drie maanden, nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van DJAM.

Artikel 7.

Het door DJAM aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door DJAM vast te stellen uurtarieven. Op verzoek wordt van de op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Door DJAM ten behoeve van opdrachtgevers betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. DJAM is tevens gerechtigd een van tijd tot tijd vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening te brengen ter dekking van de algemene kantoorkosten.

Artikel 8.

Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever geen honorarium aan DJAM verschuldigd in het geval er door de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve toevoeging is verstrekt. In plaats daarvan is de opdrachtgever een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de opdrachtgever (en diens eventuele partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee). Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend. In het geval door de Raad voor Rechtsbijstand een voorwaardelijke toevoeging is afgegeven en niet aan de voorwaarde is voldaan, is DJAM gerechtigd om aan de opdrachtgever wel honorarium in rekening te brengen. Overeenkomstig het hiervoor in artikel 7 bepaalde.

Artikel 9.

DJAM mag te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en mag (de aanvang van) haar werkzaamheden opschorten, zolang een in rekening gebracht voorschot niet is betaald.

Artikel 10.

De door DJAM te verzenden facturen dienen binnen veertien dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is, waarna de opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd is. DJAM is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten voor de duur dat haar facturen onbetaald zijn gebleven. Indien DJAM invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke kosten en gerechtskosten, alsmede de wettelijke (handels) rente voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11.

DJAM en de Stichting Beheer Derdengelden De Jonge Advocatuur, hierna te noemen: ‘de Stichting’, kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. DJAM en de Stichting zijn niet aansprakelijk indien de bank waar deze gelden zijn gestort haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 12.

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door DJAM tenminste gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 13.

De rechtsverhouding tussen DJAM en haar opdrachtgevers wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil ter zake van of in verband met die rechtsverhouding. Indien DJAM de eisende partij is, mag zij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij een Rechtbank die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

De Jonge Advocatuur | Mediation B.V. is gevestigd te Emmen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55652549, alwaar deze algemene voorwaarden onder voornoemd nummer zijn gedeponeerd.